Els ulls | The eyes

[català]

Vaig estudiar Fotografia Artística a l’escola d’art Serra i Abella de l’Hospitalet de Llobregat, finalitzant l’any 2012, impulsada per la motivació que des de petita m’havia mostrat el meu pare (fotògraf amateur) amb gran interès pel món de la fotografia.
Posteriorment vaig estudiar un grau superior d’Art Tèxtil a l’Escola Massana de Barcelona, finalitzat l’any 2017. Actualment estic acabant d’estudiar un Grau de Disseny i Creació Digital a la UOC.
D’ençà que vaig finalitzar els estudis de fotografia he anat treballant com a autònoma realitzant diversos projectes personals i col·laborant amb dissenyadores tèxtils per les fotografies de les seves pàgines webs, com ara Nidrä, Samaya Gorgona, Smoothie, Arkhaia, Artysanas, Aüc, entre altres.
També he treballat per encàrrecs realitzant fotografies d’estudi de productes per a pàgines web (empreses sobre mostraris de teles, joieria i decoració de la llar), books d’embarassades i per actors/actrius i a més vaig treballar sis mesos com a fotoperiodista al diari El País.
Durant l’any 2015 vaig estar treballant com a cofotògrafa del publicista i galerista Dimitri Daniloff, amb el qual vaig aprendre a treballar amb fotografia d’estudi de grans formats, temes d’il·luminacions i flaixos a gran escala i projectes amb 3D. Vaig participar en campanyes publicitàries importants, però sobretot m’encarregava del retoc fotogràfic amb el Photoshop i el Lightroom.
Malgrat tot el que he fet, m’agrada molt més jugar amb la llum natural i utilitzar molt poc retoc fotogràfic; prefereixo captar un moment esporàdic a l’exterior que no treballar amb imatges ja pensades i preparades a l’estudi. A vegades barrejo la paraula fotografia amb poesia, ja que per a mi les treballo ambdues pràcticament per igual, per espontaneïtat i per la total admiració de la Bellesa. Fotografies que invoquen a la solitud i a la fragilitat.
Actualment s’ofereixen serveis de fotografia de tota mena, tot i que la seva especialitat és moda, retrat i fotografia artística.

___________________________________________________________________________

[castellano]

Estudié Fotografía Artística en la escuela de arte Serra y Abeja de l’Hospitalet de Llobregat, finalizando en 2012, impulsada por la motivación que desde pequeña me había mostrado mi padre (fotógrafo amateur) con gran interés por el mundo de la fotografía.
Posteriormente estudié un grado superior de Arte Textil a la Escuela Massana de Barcelona, finalizado en 2017. Actualmente estoy acabando de estudiar un Grado de Diseño y Creación Digital a la UOC.
De acá que finalicé los estudios de fotografía he ido trabajando como autónoma realizando varios proyectos personales y colaborando con diseñadoras textiles por las fotografías de sus páginas webs, como por ejemplo Nidrä, Samaya Gorgona, Smoothie, Arkhaia, Artysanas, Aüc, entre otras.
También he trabajado por encargos realizando fotografías de estudio de productos para páginas web (empresas sobre muestrarios de teles, joyería y decoración del hogar), books de embarazadas y por actores/actrices y además trabajé seis meses como fotoperiodista al diario El País.
Durante el año 2015 estuve trabajando como cofotògrafa del publicista y galerista Dimitri Daniloff, con el cual aprendí a trabajar con fotografía de estudio de grandes formatos, temas de iluminaciones y flashes a gran escala y proyectos con 3D. Participé en campañas publicitarias importantes, pero sobre todo me encargaba del retoque fotográfico con el Photoshop y lo Lightroom.
A pesar de todo el que he hecho, me gusta mucho más jugar con la luz natural y utilizar muy poco retoque fotográfico; prefiero captar un momento esporádico al exterior que no trabajar con imágenes ya pensadas y preparadas al estudio. A veces mezclo la palabra fotografía con poesía, puesto que para mí las trabajo ambas prácticamente por igual, por espontaneidad y por la total admiración de la Belleza. Fotografías que invocan a la soledad y a la fragilidad.
Actualmente se ofrecen servicios de fotografía de todo tipo, a pesar de que su especialidad es moda, retrato y fotografía artística.
__________________________________________________________________

[english]

I studied Artistic Photograph at the school of art Serra and Abella of the Hospitalet of Llobregat, finalising at 2012, furthered by the motivation that since small had shown me my father (photographer amateur) with big interest for the world of the photograph.
Later I studied a superior grade of Textile Art at the School Massana of Barcelona, finalised at 2017. At present I am ending to study a Grade of Design and Digital Creation at the UOC.
Of here that I finalised the surveys of photograph have gone working as a freelancer realising several personal projects and collaborating with textile designers for the photographs of his pages webs, how for example Nidrä, Samaya Gorgona, Smoothie, Arkhaia, Artysanas, Aüc, among others.
Also I have worked for assignments realising photographs of survey of products for websites (companies on mostraris of cloths, jewellery and decoration of the home), books of pregnant and for actors/actresses and besides worked six months as a fotoperiodista at the newspaper El País.

During the year 2015 was working how cofotògrafa of the publicista and galerista Dimitri Daniloff, with which learnt at working with photograph of survey of big formats, motifs of illuminations and flashes on a large scale and projects with 3D. I took part at important advertising campaigns, but especially commissioned me of the photographic retouching with the Photoshop and the Lightroom.
Regardless what have done, likes me much more play with the natural light and utilise very little photographic retouching; I prefer to capture a moment sporadic at the outside that not working with footage already thought and prepared at the survey. Sometimes I blend the word pictures with poetry, since for me the work both practically for equal, for spontaneity and for the total admiration of the Beauty. Photographs that invoke at the solitude and at the fragility.
At present they offer services of photograph of all type, at weighing that his speciality is style, portrait and artistic photography.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star